Groter belang van voorafbetalingen in boekjaar 2024: Wegens onvoldoende voorafbetalingen belastingvermeerdering nu 9%

Voor vennootschappen en eenmanszaken die onvoldoende voorafbetalingen doen voor hun inkomstenbelastingen, geldt in principe een belastingverhoging. Tot boekjaar 2023 bedroeg deze verhoging 6,75% of 4,5%. Voor boekjaar 2024 wordt dit percentage verhoogd naar 9%. Het is dus van essentieel belang om een doeltreffende strategie voor voorafbetalingen te hanteren.

Ter info: Onze klanten die hiervoor in aanmerking komen, zullen hierover nog een brief van ons ontvangen.

 

Belastingverhoging van 6,75% naar 9%

Belgische vennootschappen kunnen vennootschapsbelasting betalen in het belastbaar tijdperk waarin ze hun winst realiseren, nog vóór de indiening van hun aangifte vennootschapsbelasting. Dit gebeurt door middel van voorafbetalingen: het betalen van (een deel van) de verschuldigde belasting tijdens het lopende boekjaar voor de verwachte winst van dat boekjaar.

Hoewel vennootschappen niet verplicht zijn om voorafbetalingen te doen, wordt bij het uitblijven ervan een belastingverhoging toegepast. Voor 2024 wordt dit tarief verhoogd van 6,75% naar 9%, mede onder invloed van de gestegen rentes bij de ECB.

Belastingverhoging voor onvoldoende voorafbetalingen nu op 9% in boekjaar 2024.

 

Neutralisatie van de belastingverhoging

Door tijdig en voldoende voorafbetalingen te doen, kan uw vennootschap de toegepaste belastingverhoging van 9% neutraliseren. De mate van neutralisatie varieert naargelang het moment van betaling:

– VA1: Uiterlijk 10 april 2024 – Neutralisatie van 12% (9,00%)

– VA2: Uiterlijk 10 juli 2024 – Neutralisatie van 10% (7,50%)

– VA3: Uiterlijk 10 oktober 2024 – Neutralisatie van 8% (6,00%)

– VA4: Uiterlijk 20 december 2024 – Neutralisatie van 6% (4,50%)

Onder bepaalde voorwaarden zijn kleine vennootschappen vrijgesteld van de belastingverhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen gedurende de eerste drie boekjaren na hun oprichting.

De genoemde data en tarieven gelden voor vennootschappen waarvan het boekjaar begon op 1 januari 2024. Vennootschappen met een gebroken boekjaar vallen pas later onder de nieuwe tarieven. Zo moet een vennootschap met een boekjaar dat eindigt op 30 december de hogere tarieven toepassen vanaf het boekjaar dat begint op 31 december 2024.

 

Actiepunten voor 2024:

– Het is fiscaal optimaal om een eerste voorafbetaling te doen voor 10 april 2024.

– Voor het vermijden van belastingverhoging is tijdige en voldoende hoge voorafbetaling essentieel.

Als uw vennootschap niet over voldoende liquide middelen beschikt voor een voorafbetaling, kunt u overwegen een lening aan te gaan, waarvan de te betalen rente fiscaal aftrekbaar is, in tegenstelling tot de niet-aftrekbare kosten van de belastingverhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen.

 

En wat betreft de personenbelasting?

Zelfstandigen, vrije beroepers en andere particulieren die voorafbetalingen doen in de personenbelasting, zien de belastingverhoging voor het inkomstenjaar 2024 stijgen van 4,5% naar 9%. Ook voor deze belastingplichtigen is het cruciaal om een proactieve voorafbetalingsstrategie te hanteren.

Tijdigheid en voldoende hoogte zijn essentieel: hoe eerder u voorafbetaalt, des te hoger de neutralisatie is, waardoor uw vennootschap minder vooraf moet betalen om een belastingverhoging te vermijden.

 

Samengevat:

– Belastingverhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen stijgt naar 9% in boekjaar 2024.

– Belastingverhoging kan worden geneutraliseerd door tijdige en voldoende voorafbetalingen.

– De eerste betalingsdeadline is 10 april.

– Ook in de personenbelasting stijgt de belastingverhoging (van 4,5%) naar 9%.

 

Opgelet: Onze klanten die hiervoor in aanmerking komen, zullen hierover nog een brief van ons ontvangen.