Nieuwigheden vanaf 01/01/2024

Er is een nieuw wetsvoorstel dat belangrijke wijzigingen in de toekomstige aangifteverplichtingen, teruggaven en de btw-procedure met zich meebrengt.

Zo wordt het vanaf 01/01/2024 nóg belangrijker om de nodige documenten voor de btw-aangifte tijdig aan te leveren aan je boekhouder.

 

Het belang van de nieuwe wijzigingen

De nieuwe wijzigingen in de btw-procedure worden vanaf 1 januari 2024 ingevoerd. Deze hervorming vooral tot gevolg dat je de btw-verplichtingen strikter moeten naleven en je bij niet-naleving zwaarder worden bestraft. Vooral de tijdige indiening van de periodieke btw-aangiften wordt na deze hervorming een prioritair administratief gegeven.

Deze wijzigingen zijn dus niet alleen belangrijk voor je boekhouder die je periodieke btw-aangiften moet indienen, maar ook voor jou omdat je ze voorbereidt. Jouw boekhouder is namelijk afhankelijk van de aanlevering van de nodige documenten om de periodieke btw-aangifte tijdig voor te bereiden en in te dienen.  

 

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje

Het tijdig indienen van jouw periodieke btw-aangifte is sinds 01/01/2023 nog belangrijker geworden. Bij een laattijdige indiening wordt de verjaringstermijn namelijk verlengd van 3 naar 4 jaar.

In maart 2023 is er verder ook een nieuw wetsvoorstel goedgekeurd dat een ingrijpende hervorming van de btw-ketting doorvoert.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

  1. Afschaffing tolerantie voor laattijdige indiening periodieke btw-aangiften

De wettelijke indieningsdeadline voor periodieke btw-aangiften is de 20ste van de maand volgend op het aangiftetijdvak. Momenteel geldt er een administratieve tolerantie van een laattijdige indiening. Dit betekent dat er geen gevolgen zijn zolang de btw-aangifte op of vóór de 10e van de tweede maand volgend op het aangiftetijdvak wordt ingediend. Vanaf 01/01/2024 wordt deze tolerantie afgeschaft. Zo zullen er meteen boetes opgelegd worden als de btw-aangifte na de wettelijke indieningsdeadline wordt ingediend.

  1. Verlengde indieningstermijn voor kwartaalaangevers

De wettelijke deadline voor het indienen van je kwartaalaangiften wordt vanaf 01/01/2024 verschoven van de 20ste naar de 25ste van de maand volgend op het aangiftetijdvak. Belangrijk om te vermelden is dat deze verlening alleen van toepassing is op de kwartaalaangiften.

  1. Terugvragen btw op maandbasis voor maandaangevers

Ben je een maandaangever dan kun je momenteel je btw-tegoed alleen maar op kwartaalbasis terugvragen, tenzij je hiervoor een specifieke vergunning van de fiscus hebt gekregen. Omdat alle maandaangevers vanaf 01/01/2024 hun btw-tegoed op maandbasis zullen kunnen terugvragen aan de fiscus, is deze vergunning binnenkort niet langer vereist.

  1. De provisierekening vervangt de rekening-courant

De gekende rekening-courant wordt afgeschaft en vervangen door een nieuwe tool genaamd “de provisierekening btw”. Dit zal zorgen voor een hogere graad van automatisering en centralisering bij de diensten van Inning en Invordering. Omdat we vanaf 01/01/2024 werken met de provisierekening, wordt er ook komaf gemaakt met de stroeve ‘bijzondere btw-rekening’. Zo wordt de betaling van btw-schulden via domiciliering een optie. Ook de aanzuivering van andere fiscale schulden met geld op de provisierekening btw zou een mogelijkheid worden vanaf 01/01/2024.

  1. Een nieuw sanctiemechanisme

Bij het nieuwe sanctiemechanisme zal de btw-plichtige, die een laattijdige of geen aangifte heeft ingediend, na 3 maanden een voorstel van vervangende aangifte opgelegd krijgen. Deze aangifte is gebaseerd op de zwaarste aangifte uit de voorbije 12 maanden en bedraagt minimum 2.100 euro te betalen btw. Als de belastingplichtige binnen de termijn van 1 maand na de kennisgeving van het voorstel geen correcte btw-aangifte indient of betaalt, wordt de vervangende aangifte definitief.

  1. Gewijzigde teruggaafprocedure

Vanaf 01/01/2024 zal de aanvraag tot teruggaaf alleen betrekking hebben op de laatst ingediende btw-aangifte. Opgebouwde tegoeden uit vorige aangiftes zal je via een speciale aparte procedure moeten terugvragen. Maar let op: je hebt hier pas recht op wanneer dit tegoed minstens 50 EUR bedraagt en je als belastingplichtige jouw btw-aangiften van de voorbije zes maanden tijdig hebt ingediend. Het tijdig indienen van je btw-aangiften is nu dus nóg belangrijke, want alleen dan kom je in aanmerking voor de teruggaaf van tegoeden.

  1. Invoering dwingende antwoordtermijn

Een belastingplichtige zal vanaf 01/01/2024 verplicht zijn om binnen de maand te antwoorden op een schriftelijke vraag om inlichtingen van de btw-administratie. Als je deze termijn niet respecteert, loop je als belastingplichtige het gevaar op enkele consequenties. Denk hierbij maar aan: een dwangsom, inhouding btw-tegoed, verwerping recht op aftrek betrokken aangifteperiode, ambtshalve aanslag, boete…

De fiscus kan deze antwoordtermijn inkorten tot 10 dagen als de rechten van de Belgische Schatkist in het gevaar zijn of wanneer de vraag om inlichtingen betrekking heeft op een verzoek om teruggaaf door middel van de periodieke btw-aangifte.

Ook een verlenging van de antwoordtermijn is mogelijk, maar alleen bij “gegronde redenen”. Hierbij moet men een akkoord verkrijgen van het bevoegde btw-kantoor.

Het is duidelijk: sinds 1 januari 2024 zijn er heel wat nieuwe wijzigingen in de btw-procedure.